ผู้บังคับบัญชา สำนักงานทหารพัฒนา

 

พล.ต. นำพล คงพันธ์
ผอ.สทพ.นทพ.
พ.อ. โกศล กิจกุลธนันต์
รอง ผอ.สทพ.นทพ.
พ.อ. สุชาติ เว่บ้านแพ้ว
รอง ผอ.สทพ.นทพ.
พ.อ. ณรงค์ชัย ศิริวังไชย
รอง ผอ.ศฝษ.สทพ.นทพ.

พ.อ. วิสุทธิ์  บุญสุริยกานต์
เสธ.สทพ.นทพ.

พ.อ. ชาญณรงค์ บุญญชาติภักดี
ผอ.กสข.สทพ.นทพ.
พ.อ. สมัคร เอ็นดู
ผอ.กกส.สทพ.นทพ.
พ.อ. ภูมิ โพพี
ผอ.กวอ.ศฝษ.สทพ.นทพ.
น.อ.หญิง มัณฆนา คำสีม่วง
ผอ.กวท.ศฝษ.สทพ.นทพ.
พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง
ผอ.กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ.
พ.อ. วิวัฒน์ อยู่ศรี
รอง เสธ.สทพ.นทพ.

พ.อ. หญิง คัมภีรัย เกษมเศรษฐ
หน.กองวิชาการ ศฝษ.สทพ.นทพ.

พ.ท. อนุชา  กลิ่นชะเอม
ผบ.นกส.๑ สทพ.นทพ.
พ.ท. สุเทพ มาลัยพวง
ผบ.นกส.๒ สทพ.นทพ.
พ.ท. ทรงพล  ผิวเณร 
ผบ.นกส.๓ สทพ.นทพ.
พ.ท. สุรเดช นันทศักดิ์มงคล
ผบ.นกส.๔ สทพ.นทพ.
  ผบ.นกส.4  
พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด
ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.