กองวิชาการ ศูนย์ฝึกศึกษา สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

(กวช.ศฝษ.สทพ.นทพ.)

พ.อ.หญิง คัมภีรัย เกษมเศรษฐ
หก.กวช.ศฝษ.สทพ.นทพ.
ร.อ.ทิวา คำภีระ
ประจำ กวช.ศฝษ.สทพ.นทพ.
ร.ท.หฤษฏ์ มหาเกียรติกุล
ประจำ กวช.ศฝษ.สทพ.นทพ.
ร.ต.หญิง สุขรินทร์ เมธยาภา
ชรก. กวช.ศฝษ.สทพ.นทพ.

จ.ส.อ.ฤทธิมน อยู่เย็น
ปฏิบัติหน้าที่ กวช.ศฝษ.สทพ.นทพ.

พ.อ.อ.นุวัฒน์ เนตรสว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ กวช.ศฝษ.สทพ.นทพ.
นางข้าวขวัญ จิตตะเสนีย์
ปฏิบัติหน้าที่ กวช.ศฝษ.สทพ.นทพ.
 
ติดตามข่าวสารของ กวช.ศฝษ.สทพ.นทพ. ได้ที่