แผนกงบประมาณ สทพ.นทพ.
 
พ.ท.หญิง พิราวรรณ อำไพ
หน.แผนกงบประมาณ สทพ.นทพ.
   
  ร.ท. ณรงค์ จันทร์ณรงค์
ประจำแผนกงบประมาณ สทพ.นทพ.
 
 

จ.ส.อ.หญิง จรัส ไวทิลา
เสมียนงบประมาณ ผงป.สทพ.นทพ.

  พ.อ.อ.หญิง พรรณรัตน์ เกษมวงศ์
เสมียนงบประมาณ ผตก.กกส.สทพ.นทพ.
 
จ.อ.หญิง ดุษณี ช่างประดิษฐ์
เสมียนงบประมาณ ผงป.สทพ.นทพ.

 

ส.อ. จารุศักดิ์ พลมะณี
เสมียน ผตก.ศฝษ.สทพ.นทพ.
ช่วยราชการ ผงป.สทพ.นทพ.