แผนกบริการ
 

พ.ต. ไพศาล   นาคปั้น
ประจำ ผบก.สทพ.นทพ. ทำการแทน หน.ผบก.สทพ.นทพ.

ร.อ.หญิง เอื้องไพร   สอนจันทึก
ประจำ ผบก.สทพ.นทพ.

ร.ต. ประเวศ   แป้นสมบูรณ์ ร.น.
นายทหารชำนาญการ นทพ. ช่วยราชการ ผบก.สทพ.นทพ.

ร.ต. จรูญโรจน์  สัตยารักษ์
ประจำ สทพ.นทพ. ช่วยราชการ ผบก.สทพ.นทพ.

จ.ส.อ.หญิง กัญชพร   จั่นทอง
เสมียน ผบก.สทพ.นทพ.

จ.ส.อ. อนุชิต   พบสุข
ประจำ นทพ. ช่วยราชการ ผบก.สทพ.นทพ.

พ.จ.อ. ชัยยศ   ภู่นคร
จนท.ยุทธโยธา ผบก.สทพ.นทพ.

จ.ส.อ. ยุทธ  ทองคำ
ตำแหน่ง จนท.บริการ ผบก.สทพ.นทพ.

ส.อ. ปชานน   วงศ์ตลาดขวัญ
พลขับ ผกบ.สทพ.นทพ. ช่วยราชการ ผบก.สทพ.นทพ.

จ.ท. ชูชาติ   นิยะมะ
จนท.บริการ ผบก.สทพ.นทพ.

ส.ท. สหพัฒน์   ยศโต
จนท.บริการ ผบก.สทพ.นทพ

ส.อ. ณัฐศักดิ์   ละราคี
จนท.สื่อสาร ผบก.สทพ.นทพ.

ส.ท.หญิง วนิดา ภูมิภักดิ์
เสมียน ผบก.สทพ.นทพ.

 

ส.ต.หญิง ภคนันท์   คำพรหม
จนท.ผลิตน้ำเชื้อ กสข.สทพ.นทพ. ช่วยราชการ ผบก.สทพ.นทพ.

 

นาย สมสฤทธิ์   บัวเผื่อน
พนักงานการเกษตร สทพ.นทพ. ช่วยราชการ ผบก.สทพ.นทพ.