แผนกการเงิน
 
น.ต.หญิง กิติมา วังคีรี
นกง.ผชพ.สทพ.นทพ.
ร.ต.หญิง ธานีรัตน์ อ่ำประสิทธิ์
ประจำ กวอ.ศฝษ.สทพ.นทพ.
 
จ.ส.อ.หญิง วราพร ใจดี
เสมียน กง.ผชพ.สทพ.นทพ.
  พ.จ.อ.หญิง ฐิติมา สมัชชานนท์
เสมียน ผผค.สทพ.นทพ.
 

ส.อ.หญิง จิราพร นิลเปรม
เสมียน กง.ผชพ.สทพ.นทพ.

  จ.อ.หญิง ฐิตารัตน์ สุวรรณปรัดี
เสมียน กง.ผชพ.สทพ.นทพ.
 
ส.อ.หญิง ชัญญนิษฐ์ สุ่นประเสริฐ
เสมียน ศฝช.สทพ.นทพ.
  นายอุธาร เพ็ธรรัตน์
พนง. การเงินและบัญชี สทพ.นทพ.