แผนกประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
 
พ.ท.หญิง ปัญจารีย์ อินทรพงษ์สกุล
ประจำ นทพ. ช่วยราชการ ผปชส.สทพ.นทพ.
ร.อ. กษิดิศ พูพวงจันทร์
ประจำ ผธพ.สทพ.นทพ. ช่วยราชการ ผปชส.ฯ
ร.ต.หญิง อุดมลักษณ์ แก้วดอน
ประจำแผนกปศุสัตว์ กกส.สทพ.นทพ. ช่วยราชการ ผปชส.ฯ
นาย ธีระพัฒน์ ศรีสังข์
นซบ.ผกบ.สทพ.นทพ. ช่วยราชการ ผปชส.ฯ

จ.ส.อ. สัมพันธ์ พลเสนา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ผปชส.สทพ.นทพ.

จ.ส.อ. ธีรพล ประเดิม
เสมียน กวช.ศฝษ.สทพ.นทพ. ช่วยราชการ ผปชส.ฯ
ส.ท. กิติศักดิ์ พิมมาดี
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ผปชส.สทพ.นทพ.
น.ส. รวีวรรณ ถึรพงศ์
เสมียน สทพ.นทพ.
นาย อภิชาต บุณยพุทธิ
พนักงานพัสดุ สทพ.นทพ.
นาง สายทอง เอี่ยมมงคล
ครูฝึกวิชาพื้นฐาน สทพ.นทพ. ช่วยราชการ ผปชส.ฯ