แผนกตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ
 
พ.ท.หญิง สุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม
หน.ผตว.สทพ.นทพ.
ร.อ. เพิ่มสุข รัตนพงศ์
ประจำ ผตว.สทพ.นทพ.
ร.อ.หญิง กมลพร ธนารุณ
ปฏิบัติหน้าที่ ประจำจ ผตว.สทพ.นทพ.
ร.ท. วสุคม ณรงค์พันธ์
ปฏิบัติหน้า ประจำ ผตว.สทพ.นทพ.

จ.ส.อ.หญิง วัลย์วิสาฬ์ มันตลัมพะ
เสมียน ผตว.สทพ.นทพ.

ส.อ. กิตติภพ โสดาวิชิต
เสมียน ผตว.สทพ.นทพ.
น.ส. นวพร วีระจิตต์
ช่วยราชการ สทพ.นทพ.